Applicants

English - Do you need protection from violence?
Arabic - هل تحتاج إلى الحماية من العنف؟
Chinese Simplified - 你需要保护免受暴力伤害吗?
Chinese Traditional - 你需要保護免受暴力傷害嗎?
Dari - آیا شما ضرورت به حفاظت درمقابل خشونت دارید؟
Dinka - Yïn adhil ba tït tënë tɔŋ?
Farsi - آیا در برابر خشونت بهمحافظت نیاز دارید؟
Karen Karen - Do you need protection from Violence?
Korean - 폭력으로부터 보호가 필요하십니까?
Spanish - ¿Necesita protección de la violencia?
Tamil - வன்முறையிலிருந்து உங்களுக்குப்பாதுகாப்புத் தேவையா?
Vietnamese - Bạn có cần được bảo vệ trước tình trạng bạo hành hay không?

Respondents

English - Responding to an application for a protection order
Arabic - الاستجابة لطلب الحصول على أمرحماية
Chinese Simplified - 对保护令申请案作出答辩
Chinese Traditional - 對保護令申請案作出答辯
Dari - آیا شما ضرورت به حفاظت درمقابل خشونت دارید؟
Dinka - Bɛ̈ɛ̈r tënë awarag löŋ tït
Farsi - پاس خدهی به درخواست حکم محافظت
KarenKaren - Responding to an application for a proctection order
Korean - 보호명령 신청에 대한 대처
Spanish - Cómo responder a una solicitud de orden de protección
Tamil - பாதுகாப்பு உத்தரவிற்கா ன விண்ணப்ப த்திற்குப் பதி லளித்தல்
Vietnamese - Hồi đáp đơn xin án lệnh bảo vệ

Applying for a Protection Order - Translated Scripts

The Conference Process - Translated Scripts